ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನವೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಿಧಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ(The Comptroller and Auditor General) ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ (ಎನ್ಎಂಸಿಜಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2015 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರ ನಡುವೆ $ 1.05 ಶತಕೋಟಿ ನಿಧಿಯಿಂದ
$260 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗೆ ಸೇರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾದ 10 ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ನಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Leave a Reply