ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹವರ ಹತ್ತಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್…
ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರೊದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ
ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ..

Leave a Reply